История

РТ Плюс” ООД е фирма с дългогодишен опит в областта на инструментална екипировка и нестандартно оборудване.
Колектива има над 20 – годишен опит и добре познава технологичните проблеми свързани с изработването на екипировка предназначена за пусково-защитна апаратура, автоматични прекъсвачи, както и други стоки за бита.
Фирмата е специализирана в изработването на прес форми за пряко пресоване, леене на алуминиеви сплави под налягане, форми за леене на цам, шприц форми, включително и с топлоканални системи, щампи, многостъпкови щанци, бласт-форми, вакуум-форми за издуване на изделия.
Предлаганият от фирмата продукт включва проектиране по задание на клиент и изработване на инструменталната екипировка.
Фирмата предлага проектиране по задание на клиентите и изработване на инструменталната екипировка, което извършва с помощта на софтуерните системи на лидерите в областта на проектирането и производството SolidWorks и Delcam.
Във всички свои проекти РТ Плюс създава инструменталната екипировка по задание на своите клиенти с помощта на CAD софтуера SolidWorks и системите на Delcam PowerMILL и FeatureCAM
CAM системите дават възможност за предварителни проверки за безопасната обработка и избягване на различни колизии – между елементите на машината, инструментите, заготовката и т.н.
 

Основните дейности на фирма РТ ПЛЮС ООД са:

 • Проектиране и дизайн на пластмасови детайли
 • Производство на инструменти, матрици и щанци
 • Производство на пластмасови детайли

 

Фирма РТ ПЛЮС ООД може да реши цялостно изискванията, свързани с дизайн, изработка на инструменти и висококачествени изделия. В последните години пазарът налага усложняване на продуктите и все по-комплексни изисквания към качеството им от гледна точка на външен вид, функционалност и безопасност. Фирмата се стреми да отговаря на клиентските очаквания като реагира в кратки срокове с разработката и внедряването на нови продукти, включително по мостра на клиента.

Фирма “РТ ПЛЮС” ООД разполага с шприц автомати, технологично оборудван инструментален цех, предлагащ производство и ремонт на инструментална екипировка. Ръководството инвестира в ново оборудване и постепенно модернизира производствената база.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Политика по качество и  околна среда;

Политиката по качество и околна среда на  “РТ ПЛЮС” ООД е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти, обществото и другите заинтересовани страни, чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти от страна на нашите сътрудници.

“РТ ПЛЮС” ООД се стреми да спазва действуващите законови и нормативни изисквания, специфични за дружеството дейности.

“РТ ПЛЮС” ООД се стреми да предлага конкурентни продукти с високо качество, гарантиращо съществуването и просперитета на фирмата.

“РТ ПЛЮС” ООД се стреми да предприема необходимите действия за предотвратяване на замърсяванията на околната среда, чрез предварителен анализ на риска и адекватно управление.

Политиката на  “РТ ПЛЮС” ООД е:

“ОТГОВОРНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЗА КАЧЕСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ”

За изпълнение на декларираната Политика, Ръкводството на  “РТ ПЛЮС” ООД дефинира следните цели по качеството и околна среда:

 • Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти с желаното от тях качество;
 • Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продукта;
 • Отговорно управление; управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на компетентността и квалификацията на нашите сътрудници;
 • Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение, опазвайки околната среда;
 • Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
 • Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;
 • Икономично управление на ресурсите;
 • Адекватен анализ на риска за въздействието върху околната среда и подходящо управление на идентифицираните аспекти;
 • Постоянно обучение и внедряване на модерно оборудване, подобряване на материално-техническата база.

“РТ ПЛЮС” ООД оценява своята дейност по следните целеви показатели:

 • Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти;
 • Брой на усвоените нови технологии и оборудване;
 • Компентност и квалификация на сътрудниците;
 • Брой на нови клиенти;
 • Брой на постоянните клиенти (с две и повече последователни поръчки).

Всички показатели е необходимо да имат позитивно развитие спрямо отчетените в минали периоди. Способността да се оказват качествени услуги и да се работи със съвременни технологии и съоръжения, е ключов елемент за постигане на конкурентноспособност.

За всички ключови процеси от системата по качеството, са определени целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично, и се определят конкретни стойности на целевите параметри.

Ръководството на  “РТ ПЛЮС” ООД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандарта;

Настоящата политика се разпространява до всички служители и до обществеността, с отговорността на ПР. Разпространението става чрез публикуване във фирмения уеб-сайт, лична комуникация на Управител и чрез информационните табла в дружеството.

 

 

27.04.2018г.                                                                                             Управител:…………………………..