Подобряване на производствения капацитет РТ ПЛЮС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал Договор № BG16RFOP002-2.040-0990-C01