РТ Плюс отчита проект по иновации и конкурентоспособност

“РТ Плюс” ООД, в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност в “РТ Плюс” ООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0209-С01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел представяне на придобитото производствено оборудване.

Събитието ще се състои на 28.02.2019 г., четвъртък , от 10 часа в производствената база на в фирма „ РТ Плюс“ ООД – гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №17.

На събитието ще бъдат показани машините – две машини за фрезоване и четири шприцгус машини, както и как придобитото производствено оборудване, повишава нивото на познания с цел да се определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията (внедряване и сертифициране на стандарта ISO 50001), както и до трайно намаляване на разходите за производство на единица продукция.

Други публикации:

Пловдив онлайн

https://plovdiv-online.com/biznes/item/97512-rt-plyus-otchita-proekt-po-inovatsii-i-konkurentosposobnost?fbclid=IwAR2h14DAUHWD1eO-ZyzyWU9a2IYvE44O8J64XjhhTGbqOET96xaKVE5THtY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *