“РТ Плюс” ООД, в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност в “РТ Плюс” ООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0241-С01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел запознаване с целите и очакваните дългосрочни резултати за предприятието.

Събитието ще се състои на 04.06.2018 г., понеделник, от 10 часа в производствената база на в фирма „ РТ Плюс“ ООД – гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №17.

На събитието ще бъде представена основната цел на проекта – постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „РТ Плюс “ ООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *